Fångvårdens vapen

av Olof P. Berg 1994
 

Efter att från äldsta tid ha bestått enbart av soldater och officerare, då det gällde den personal, som bevakade fångarna, så övergick arbetet så småningom till ett eget verk - Fångvårdsstyrelsen. Efterhand tillkom personal utan föregående militär anställning, för att slutligen bestå av civila tjänstemän. Denna utveckling kan även utläsas av de vapen som blivit använda. Från eldhandvapen för armen har man gått över till civila vapen. Efter revolvern m/1887 har man övergått till automatpistoler av typ Browning m/1900 och m/1910 samt Walther PP, d. v. s. samma pistoler som använts av den kommunala polisen. Den sistnämnda pistolen har efter 1965 även använts av den numera statliga polisen. Från 1960-talet har fångvårdens personal inga eldhandvapen.

Walther PP till vänster och  FN m/1900 överst och därunder FN m/1910

Även sidobeväpningen har genomgått en liknande utveckling. Från att från början ha använt armens sabelmodell, har man konstruerat nya modeller för huggare men i slutet av 1800-talet blev även dessa omoderna.

År 1902 infördes en batong av gummi, men även efter införandet av batongen fick vaktkonstaplarna vid vissa fängelser vara beväpnade med huggare så sent som år 1911 i samband med vissa fångtransporter.

Detta ansågs väcka onödigt uppseende och samma känslor hos bäraren som handbojorna gjorde på fångarna. Huggarnas bärande vid denna tid var egentligen avskaffad och det torde därför endast ha rört sig om något enstaka fall, där vederbörande icke haft tillgång till en batong, eftersom denna eljest skulle ha använts. Den första batongen m/1902 följdes aven ny gummibatong år 1926 med svart färg. Den vargjord helt i gummi.

 
Batong m/1902

 Batong m/1926

Denna i sin tur ersattes aven batong av vitt gummi med ett stålrör i mitten år 1954 och det är den som fortfarande användes. Batongerna m/1926 och m/1954 är desamma som brukats av kommunala polisen och senare även av den statliga polisen. Batongerna ha ersatt huggarna från sekelskiftet och användes endast inomhus.

Batongen av år 1954 för fångvården pryddes av fångvårdens speciella knapp som tidigare återfanns på alla uniformer för fångvårdens personal.

Batongen m/1954

KÄLLFÖRTECKNING

OTRYCKTA KÄLLOR:

1. Kungligt brev till Krigskollegium den 12 augusti 1806.

2. Kungligt brev till Landshövdingarna i länen den 2 februari 1819.

3. Kungligt brev till Major O. Hjelm den 29 maj 1843.

4. Kungligt brev till Generaldirektören för Fängelser och arbetsinrättningar den 16 januari 1849.

5. Kungligt brev till Styrelsen över Fängelserna den 14 november 1865.

6. Kungligt brev till Fångvårdsstyrelsen den 10 juli och 27 juli 1891.

7. Kungligt brev den 23 april 1861. Fångvårdsstyrelsens beslut.

8. Kungligt brev till Generaldirektören för Fängelser och arbetsinrättningar den 2 april och 26 oktober 1846.

9. Direktörsorder Långholmen den 25 februari 1867.

10. Kungligt brev till Styrelsen över Fängelser och arbetsinrättningar den 31 december 1855.

11. Kungliga Fångvårdsstyrelsens skrivelse den 20 september 1869.

12. Kungliga Fångvårdsstyrelsens skrivelse den 12 mars 1888.

TRYCKTA KÄLLOR:

13. Samling av Författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården. 1. H. Nilsson, Stockholm, 1892.

14. Tidskriften "Vård och vakt" den 15 december 1911.

 
Sida 12 Åter sidan 1

Till sidan med alla Småskrifter