Fångvårdens vapen

av Olof P. Berg 1994

År 1855 kom de första bestämmelserna om uniformer och beväpning för personalen vid Fångvården. Det framgår därvid att man följer en gradering av personalen helt enligt militär modell. Personalen indelas i officerare, fanjunkare, sergeanter och vaktknektar. Vid denna tid utgjordes personalen av f.d. fast anställda militärer. Officerarna skulle bära samma sabel som de tidigare begagnat. Det anmärkningsvärda är emellertid att sidovapnet i bestämmelserna kallas för svärd, ett ord som icke använts i armén sedan 1600-talet. Vid armen bar officerarna sabel eller en värja. "Svärdet" skulle bäras i livgehäng med guldgalon med foder av blått kläde och med förgyllda beslag. Fanjunkaren skulle ha samma utrustning som officerarna men sergeanterna skulle ha underofficerssabel som bars i livgehäng med gult lackerat beslag. Vaktknekten skulle ha huggare i svart livgehäng.

För personalen vid fängelset på Långholmen i Stockholm omändrades huggaren för vaktkonstaplarna, varvid klingan avkortades och nedslipades så att man fick ett vapen med en ganska spinkig klinga. Anledningen härtill är okänd. Omändringen skulle skett år 1880 men tyvärr har jag inte kunnat finna någon order eller bestämmelse härom. Huggaren är emellertid väl känd i många exemplar och kallas allmänt "Långholmshuggaren" och var den modell som användes på Långholmen intill dess den ersattes av batongen.

Fångvården fick alltså sitt första och enda egna eldhandvapen år 1865, men fortfarande användes de äldre pistolerna av Postverkets modell av gevaldigerna.

l utställningen av fångvårdens utrustning vid Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping visas bl. a. revolvrar m/1863 och m/1871. De flesta högre tjänstemännen var f.d. officerare, som i armen var skyldiga att själv hålla sig med sabel och revolver. Enligt fångvårdens uniformsbestämmelser skulle officerarna använda den sabel han redan innehade från sin tidigare tjänst. Han hade givetvis även en revolver och det är därför naturligt att han medförde även denna till sin nya befattning.

Är 1869 tilldelades underofficerare och vakt knektar vid den inre bevakningen vid straff- och arbetsfängelserna för mankön revolvrar av armens modell med nödig ammunition och dessa revolvrar ha givetvis varit av m/1863 och senare av m/1871.

Revolver m/1863
Läs gärna mer om dessa revolvrar på engelska här>>>
Revolver m/1871
 
Sida 10 Sida 12