Fångvårdens vapen

Av Olof.P. Berg 1994

Bajonetthuggare för gevaldiger ca 1860

I Väsby Kungsgård i Sala förvaras en huggare som burits under tiden omkring år 1860 aven gevaldiger. Detta är emellertid ett annat vapen än den m/1846 fastställda huggaren. Den har från början varit en bajonett till fältjägarstudsaren m/1815-20 och var tillverkad av en pallasch klinga från år 1773. Klingan försågs med ett bygelfäste och anordning så att den kunde fästas vid mynningen på studsaren med hjälp aven fjäderanordning.

Gevaldigern hade vid denna tid två pistoler och ingen användning för bajonetten som sådan. Man har därför tagit bort fjäderanordningen samt delar av ringen eftersom dessa delar icke behövdes och dessutom räknade man med att erhålla mindre slitage på uniformen. Denna ändrade bajonett är inte ovanlig att påträffa. Eftersom gevaldigerna var anställda av länsstyrelserna har en viss frihet beträffande beväpningen gett till resultat att gevaldigerna icke var likformigt utrustade i hela landet. Här som på många andra områden har ekonomiska motiv spelat in och i vissa län har man övertagit bajonetter som utgått ur organisationen hos armen för att därigenom erhålla en billigare sidobeväpning än den eljest använda fångvårdshuggaren.
 

År 1865 fastställdes en ny för Fångvården speciellt tillverkad modell aven huggare med två stycken slaglåspistoler och vid denna tid företogs en undersökning om gevaldigern skulle avlägga sina pistoler och sin sabel eller huggare för att i fortsättningen bära den nya dubbelpistolen. Så blev emellertid icke fallet och gevaldigern fick fortsätta att bära sina gamla vapen. Först år 1891 fick gevaldigern byta ut sina pistoler och huggare mot armépistolen m/1887.

Så länge den militära personalen svarade för den yttre bevakningen vid fängelserna hade soldaterna sina vanliga gevär. Efter hand som Fångvårdsstyrelsen fick en fullt utarbetad organisation indrogs den militära bevakningen. Militärerna var kvar på Långholmen till år 1880, i Landskrona till år 1874, i Malmö till år 1872 och i Karlskrona till år 1871. För de övriga fängelserna, där den militära bevakningen upphört tidigare, anskaffades från år 1861 gevär av militär modell till den civila bevakningspersonalen. Från början användes gevär av m/1860 (Wredes gevär) och senare övergick man till gevär m/1867 (Remington).

Dessa m/1867 Remingtongevär var i bruk fram till år 1918.

 

Gevär m/1867 (Remingtongev.) 12,17x44 mm

 

Det är dock troligt att dessa förändrats beträffande kalibern i samma takt som armen ändrade från kaliber 12,17x44 mm till 8x58 mm. Detta nyare gevär var m/1889

 
Sida 5 Sida 7